Образователна система Abitur

German Abitur (официално наименование Аllgemeine Hochschulreife) е зрелостният изпит, който се полага след 12ти или 13ти клас в Германия, както и във всяко международно училище, следващо немската система за средно образование.

Средно образование в чужбина с Интеграл образователни програми

Структура и специфики

Учениците имат избор между 3 основни типа предмети: чужди
езици и изкуство; хуманитарни и социални науки и математика и естествени науки.
През последните 2-3 години от обучението се конкретизират области за
специализиране в зависимост от личните предпочитания, като на по-късен етап учениците
полагат зрелостни изпити само по тези избрани предмети. Всеки учебен предмет се
оценява до 15 точки, като максималният резултат е между 829 и 900, а вземането
на Abitur изисква над 300 точки. Изискването за допускане до зрелостните изпити
е гимназистите да са покрили 2 интензивни курса и 7-10 стандартни.

Общият успех се образува като се комбинират именно оценките
от матурите и тези от последните 2-3 години. При успешно полагане на
зрелостните изпити се придобива Abiturzeugni – квалификация за завършено средно
образование. Тя съдържа оценките на кандидат-студента и дава възможност да се
продължи образованието, като има ролята както на сертификат за завършено средно
образование, така и на изпит за прием във висше учебно заведение.

Предимства

Академичното ниво на Abitur е сравнимо с International Baccalaureate и Advanced Placement, тъй като е единствената диплома в страната, която дава право на абитуриента да запише висше образование в университет.